ผลการดำเนินงาน จำแนกตาม QOF เฉพาะสิทธิประกันสุขภาพ

ข้อที่ ชื่อรายงาน เป้าหมาย ผลงาน
  1.1   อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

B = จำนวนหญิงสิทธิประกันสุขภาพอายุ 15 19 ปี ทั้งหมด
A = จำนวนเด็กที่เกิดมีชีพ จากหญิงสิทธิประกันสุขภาพ อายุ 15 - 19 ปี
สูตรการคำนวน = (A/B) X 1,000
อัตราต่อพันไม่มากกว่า    20.00      20.11   
  3   ร้อยละผู้ป่วย DM HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

B = ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
A = ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ได้รับการคัดกรองโรคไต
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    80.00      75.81   
  4   อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

B = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ ทั้งหมด
A = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (DF,DHF,DSS)
สูตรการคำนวน (A/B)X100,000
อัตราต่อแสนไม่มากกว่า    50.00      10.71   
  5.1   ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

B = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ อายุ 35-74ปี ที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก่อนวันที่คัดกรอง
A = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพตาม B ที่คัดกรองโรคเบาหวานด้วยการตรวจน้ำตาลในเลือด
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    90.00      43.57   
  5.2   ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน

B = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ อายุ 35-74ปี ที่คัดกรองโรคเบาหวานแล้วน้ำตาลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 100
A = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพตาม B ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    30.00      30.77   
  6.1   ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

B = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ อายุ 35-74ปี ที่ไม่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนวันที่คัดกรอง
A = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพตาม B ที่คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    90.00      44.66   
  6.2   ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง

B = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ อายุ 35-74ปี ที่คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงแล้ว SBP_1>=140 หรือ DBP_1 >=90
A = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพตาม B ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    30.00      0.00   
  7   ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์

B = จำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภาพทุกรายที่มาฝากครรภ์ ในช่วงเวลากำหนด
A = จำนวนหญิงมีครรภ์ตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    60.00      48.22   
  8   ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

B = จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพทุกคน ที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2499 ถึง 30 มีนาคม 2529 จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน
A = จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2560
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    80.00      18.16   
  9.1   ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)

B = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคหลัก (pdx) อุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด
A = จำนวนใบสั่งยาตาม B ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่มากกว่า    40.00      46.43   
  9.2   ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)

B = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคหลัก (pdx) โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ทั้งหมด
A = จำนวนใบสั่งยาตาม B ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
สูตรการคำนวน (A/B)X100
อัตราต่อร้อยไม่มากกว่า    40.00      35.00   
  10   การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC)

X1 = อัตราการนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชากร 1 เมย.58 - 31มีค.59
X2 = อัตราการนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชากร 1 เมย.59 - 31มีค.60
สูตรการคำนวน Y=(X1-X2)
ไม่น้อยกว่า    6.58      1,931.40